โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ

ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิตั้งอยู่ในพื้นที่ของวัดป่าโมกวรวิหาร เขตเทศบาลตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก   จังหวัดอ่างทอง  สร้างขึ้นด้วยเงินทุนของรัฐบาลและการสนับสนุนของท่านเจ้าคุณปาโมกข์มุนี (หลวงปู่เจิม)  ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าโมกวรวิหารในขณะนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาระดับมัธยมในท้องถิ่นโดยกระทรวงศึกษาธิการมอบเงินให้ 4,000 บาท และได้รับบริจาคอีก 4,000 บาท รวมเป็น 8,000 บาท สร้างอาคารเรียน 2 ชั้น  ตามแปลนของกระทรวงศึกษาธิการ เริ่มก่อสร้างตั้งแต่วันที่  15 กันยายน 2480  แล้วเสร็จตามสัญญาภายในเวลา  150  วัน

          โรงเรียนได้เริ่มเปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่  4  กรกฎาคม  2481 เป็นโรงเรียนมัธยมแห่งที่ 3 ของจังหวัดอ่างทอง  ใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น โดยการจัดการศึกษาถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)

          เมื่อแรกมีการตั้งชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนประจำอำเภอป่าโมก (ปาโมกข์วิทยาภูมิ)”

          พ.ศ. 2494 เริ่มจัดการเรียนการสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเต็มรูป ( ม.7-8 )

          พ.ศ. 2505  โรงเรียนได้ขออนุญาตใช้ชื่อว่า  “โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ”

          พ.ศ. 2520  โรงเรียนได้เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.5)

          พ.ศ. 2521  โรงเรียนได้เปลี่ยนมาใช้หลักสูตรปี 2521  โดยรับนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   (ม.1 – ม.3) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4- ม.6)