โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ

ทำเนียบผู้บริหาร

ปัจจุบันโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิมีผู้บริหารโรงเรียนรวมถึงปัจจุบันทั้งสิ้น 17 คน ได้แก่

ลำดับที่ชื่อ – สกุลปีที่ดำรงตำแหน่ง
1นายบุญเพ็ญ (ปราโมทย์)  นิยมแสง4 ก.ค. 2481 – 30 เม.ย. 2488
2นายเลื่อน  อสนานนท์17 ก.พ. 2488 – 11 พ.ค. 2489
3นายฉลอง  สุคันธตูล   20 พ.ค. 2489 – 6 ก.ย. 2491
4นายบุลวิชช์  สุวรรณประโพ7 ก.ย. 2491 – 6 ก.ค. 2493
5นายประจงศักดิ์  เลาหะจินดา16 ก.ค. 2493 – 13 ก.ค. 2504
6นายนิยม  ศรีโสภา13 ก.ค. 2504 – 13 มิ.ย. 2528
7นายสวัสดิ์  หล่อสุวรรณ13 มิ.ย. 2528 – 1 ต.ค. 2532
8นายสุวิทย์  มานิตยกุล1 ต.ค. 2532 – 1 ต.ค. 2533
9นายฉงน  จูฑะพันธ์       2 ต.ค. 2533 – 1 ต.ค. 2535
10นางรำพึง  ผ่องเคหา2 ต.ค. 2535 – 1 ธ.ค. 2540
11นายซันฟา  ธโนปจัย     2 ธ.ค.2540 – 19 ธ.ค.2541
12นายสมคิด  คล้ำจุ้ย       19 ธ.ค. 2541 – 30 ก.ย. 2543
13นายเชิดพันธ์  มูรธานันท6 พ.ย. 2543 – 11 ต.ค. 2549
14นายโชคชัย สิริภาพ       12 ต.ค. 2549 – 30 ก.ย. 2556
15นายสุเทพ  สังข์วิเศษ     2 ต.ค. 2556 – 30 ก.ย. 2565
16นายทำนอง  พรามนัส3 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566
17นายชัยวัฒน์ มั่นอก2 ต.ค. 2566 – ปัจจุบัน