โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ

ITA 2566

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

1. ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อข้อมูลรายละเอียดข้อมูล
O1โครงสร้าง โครงสร้างการบริหาร
O2ข้อมูลผู้บริหาร คณะผู้บริหาร
O3อำนาจหน้าที่ อำนาจหน้าที่ของสถานศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด
O4แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาโรงเรียน แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
O5ข้อมูลการติดต่อ ติดต่อโรงเรียน
O6กฎหมายที่เกี่ยวข้องกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2. การประชาสัมพันธ์

ข้อข้อมูลรายละเอียดข้อมูล
O7ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงาน
Website : โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ
Facebook : โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ

3. การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

ข้อข้อมูลรายละเอียดข้อมูล
O8 Q&AQ&A
Website : โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ
Facebook : โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ
O9Social Network Website : โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ
Facebook : โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ
O10นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

1.การดำเนินงาน

ข้อข้อมูลรายละเอียดข้อมูล
O11แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีแผนการดำเนินงานประจำปี 2566
สรุปโครงการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566
O12รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือนรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566
O13รายงานผลการดำเนินงานประจำปีรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565

2. การปฏิบัติงาน

ข้อข้อมูลรายละเอียดข้อมูล
O14คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

3. การให้บริการ

ข้อข้อมูลรายละเอียดข้อมูล
O15คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O16ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการข้อมูลสถิติหนังสือราชการ
O17รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการรายงานผลการสํารวจความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน
O18E–ServiceE-Service

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ข้อข้อมูลรายละเอียดข้อมูล
O19แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุแผนการดำเนินงานพัสดุ และงบประมาณประจำปี
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหน้าเว็บไซต์โรงเรียน
O20ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ
O21สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
O22รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะการพัฒนาปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1. การบริหารและพัฒนาทรัพยาการบุคคล

ข้อข้อมูลรายละเอียดข้อมูล
O23นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O24การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลการดำเนินงานบุคลากร
O25หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O26รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีข้อมูลอัตรากำลังราชการครู ปีการศึกษา 2566
รายงานผลการปฏิบัติงานงานบุคลากร

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

1. การจัดการเรื่องร้องทุกข์และการประพฤติมิชอบ

ข้อข้อมูลรายละเอียดข้อมูล
O27แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบคู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่สถานศึกษา
O28ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบWebsite : โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ
Facebook : โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ
ช่องทางการร้องเรียน
O29ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตในสถานศึกษา

2. การเปิดโอกาสในมีส่วนร่วม

ข้อข้อมูลรายละเอียดข้อมูล
O30การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

1. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ข้อข้อมูลรายละเอียดข้อมูล
O31นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ภาษาไทย
O32การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policyการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
O33รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policyรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

2. การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อข้อมูลรายละเอียดข้อมูล
O34การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O35การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประกาศเจตจำนงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

3. แผนการป้องกันการทุกจริต

ข้อข้อมูลรายละเอียดข้อมูล
O36แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตรายงานการประชุมคณะบริหารจัดการความเสี่ยง
O37รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือนรายงานการกํา กับติดตามการดํา เนินการป้องกันการทุจริตประจํา ปีงบประมาณ 2566
O38รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรายงานผลการดําเนินการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจําปีการศึกษา2566

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

1. มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม

ข้อข้อมูลรายละเอียดข้อมูล
O39ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
O40การขับเคลื่อนจริยธรรมคำสั่งขับเคลื่อนการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
รายงานผลการขับเคลื่อนจริยธรรม
O41การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู
ผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากร
รายงานการประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

2.มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ข้อข้อมูลรายละเอียดข้อมูล
O42มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมของโรงเรียน
O43การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส