โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ

ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารกลุ่มบริหารวิชาการ

ปกเอกสารวิชาการปีการศึกษา 2566
ปกเอกสารวิชาการปีการศึกษา 2565
แบบฟอร์มเขียนวิจัยในชั้นเรียนหน้าเดียว
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้1/2566
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้1/2566
โครงงาน 5 บท (ชุมนุม)
แผนการจัดการเรียนรู้ชุมนุม1/2566
แบบฟอร์มหลักสูตรรายวิชา 2566
บันทึกข้อความขออนุญาตใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 2566
แบบบันทึกแจ้งรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบร้อยละ 80 (มส)

เอกสารกลุ่มบริหารงบประมาณและบุคลากร

แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน

เอกสารกลุ่มบริหารทั่วไป

บันทึกข้อความแลกเวรรักษาความปลอดภัย
แบบคำขอใช้อาคารสถานที่ (จัดงานเลี้ยง)
แบบคำขอใช้อาคารสถานที่(จัดอบรม สัมนา)
แบบบันทึกการปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา เวลากลางวัน
แบบลงทะเบียนผู้ประสบภัยพิบัติ
ใบอนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ

เอกสารกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

แบบฟอร์มบันทึกการเยี่ยมบ้านของนักเรียน
แบบฟอร์มสรุปการเยี่ยมบ้านนักเรียน
แบบฟอร์ม SDQ