โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน       รูปพระตำหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

สีประจำโรงเรียน                    

สีเขียว     หมายถึง  ความเจริญก้าวหน้า

สีเหลือง   หมายถึง  ความเป็นผู้มีคุณธรรม

ต้นไม้ประจำโรงเรียน             ต้นโมก

คำขวัญของโรงเรียน            “ประพฤติดี  เรียนดี   มีวินัย  เห็นประโยชน์ส่วนรวม”

ชื่อย่อโรงเรียน                    ป.ม.

คติพจน์                             ธมฺโมหเว   รกฺขติ   ธมฺมจาริ ํ   (ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม)

อัตลักษณ์                          แต่งกายดี วิถีพอเพียง

เอกลักษณ์                         โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง