หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม    ภาพทั้งหมด 
ภาพกิจกรรม
 
โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ รับการนิเทศ โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน จากศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 วันที่ 18 มิถุนายน 2562