.

 ***  Welcome  To  Pamok  Witthayaphum  School  ***

 
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  หน้าหลัก    ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป 
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
 

วิสัยทัศน์

          โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ เป็นแหล่งสร้างเสริมคุณธรรม นำความรู้ สู่อาเซียน ยึดมั่นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  พัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล

พันธกิจ    

            เร่งพัฒนาหลักสูตรการศึกษา  ครูและบุคลากร  การบริหารจัดการ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม มีความเป็นไทยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเทียบเคียงมาตรฐานสากล เน้นจัดสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้  และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  ตลอดจนเสริมสร้างการสร้างอัตลักษณ์ของโรงเรียน

 เป้าประสงค์          

          ๑.ผู้เรียน  มีคุณธรรม  มีความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเทียบเคียงมาตรฐานสากล
          ๒.ครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและเป็นครูมืออาชีพ
          ๓.สถานศึกษา  มีการจัดหลักสูตรการศึกษา การบริหารจัดการ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   
มีการใช้แหล่งเรียนรู้  มีการจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้  และมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น
          ๔.ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

          แต่งกายดี วิถีพอเพียง

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

          โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง

ตราประจำโรงเรียน

 

  ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ดอกโมก 

  อักษรย่อ          

                 ป.ม.  

 

สีประจำโรงเรียน                       

           

 สีเขียว        หมายถึง  ความเจริญก้าวหน้า              

                          สีเหลือง     หมายถึง  ความเป็นผู้มีคุณธรรม  

 

คติพจน์

         ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจาริ ํ ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม

     

คำขวัญ
          ประพฤติดี เรียนดี มีวินัย เห็นประโยชน์ส่วนรวม

 

คุณลักษณะอังพึงประสงค์          

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์         

2. ซื่อสัตย์ สุจริต          

3. มีวินัย

4. ใฝ่เรียนรู้          

5. อยู่อย่างพอเพียง         

6. มุ่งมั่นในการทำงาน         

7. รักความเป็นไทย          

8. มีจิตสาธารณะ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กันยานยน 2562
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
วันที่ 20 กันยานยน 2562
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.80.4.76
คุณเข้าชมลำดับที่ 124,257
 
โรงเรียน ปาโมกข์วิทยภูมิ โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ปี ๒๕๕๔
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๕
Tel : ๐๓๕-๖๖๑๒๗๔  Fax : ๐๓๕-๖๖๑๒๗๗
Email : pm.pamok@gmail.com