.

 ***  Welcome  To  Pamok  Witthayaphum  School  ***

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  หน้าหลัก    ������������������������������������������������������������������ 
������������������������������������������������������������������
 


          โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ เป็นโรงเรียนประจำอำเภอป่าโมก
ตั้งอยู่บริเวณ วัดป่าโมกวรวิหาร ในเขตเทศบาลตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก
จังหวัดอ่างทอง มีเนื้อที่ 29 ไร่ 2 งาน 69 ตารางวา
โรงเรียนจัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการและการสนับสนุนของ
ท่านเจ้าคุณปาโมกข์มุนี ( หลวงปู่เจิม )  เจ้าอาวาสวัดป่าโมกวรวิหาร
ในขณะนั้น เปิดดสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2481 เป็นโรงเรียนมัธยมแห่งที่ 3
ของจังหวัดอ่างทองใช้ชื่อว่า " โรงเรียนประจำอำเภอป่าโมก "
จัดการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ต่อมา    ปี พ.ศ.2495 ได้ขยายการจัดการศึกษาถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)
          ปี พ.ศ.2505 ได้ขออนุญาตเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็นโรงเรียนป่าโมก "ปาโมกข์วิทยาภูมิ"
          ปี พ.ศ.2515 เปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ"
          ปี พ.ศ.2520 เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.5)
          ปี พ.ศ.2521 เนื่องจากการปรับปรุงหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการการจัดการเรียนการสอน
จึงเป็นการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3) และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6)
          ปี พ.ศ.2537 - 2546 ได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประเภทวิชา พาณิชยกรรม สาขาวิชาพาณิชยการ ( บัญช ี)
          ปัจจุบัน เปิดสอนระดับช่วงชั้นที่ 4 ( ม.4 - ม.6 ) สายวิชาที่ 3

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
พฤษภาคม 2565
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 25 พฤษภาคม 2565
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 34.204.174.110
คุณเข้าชมลำดับที่ 921,131
 
โรงเรียน ปาโมกข์วิทยภูมิ โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ปี ๒๕๕๔
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๕
Tel : ๐๓๕-๖๖๑๒๗๔  Fax : ๐๓๕-๖๖๑๒๗๗
Email : pm.pamok@gmail.com